راه اندازی و نگهداری تجهیزات ایستگاه های مخابراتی شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب ، تاسیسات، برق ،خدمات و ساختمان؛ نصب، راه اندازی، نگهداری، طراحی و بهینه سازی انواع شبکه ها و تجهیزات اپراتور ها